Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

madeleinee
09:18
Katowice
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
madeleinee
09:16
9634 009d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir

June 15 2015

madeleinee
20:39
7046 46b2 390
Reposted fromslodziak slodziak viafremde fremde

June 14 2015

madeleinee
21:31
madeleinee
21:31
madeleinee
21:31
6724 ebb0 390
madeleinee
17:06
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

June 12 2015

madeleinee
18:15
0882 2896 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafremde fremde
madeleinee
18:15
1871 88db 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafremde fremde
madeleinee
18:14
Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.
— Bolesław Prus
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viafremde fremde

June 11 2015

madeleinee
19:25
7659 153f 390
madeleinee
19:08

June 07 2015

madeleinee
12:14
5822 21bc 390
madeleinee
12:11
madeleinee
12:01
6375 e4a5 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 06 2015

madeleinee
20:54
Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)
Reposted fromprecious precious viamefir mefir
madeleinee
20:45
5357 fbf5 390
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
madeleinee
20:45
4839 da21 390
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viamefir mefir
20:45
0766 732b 390
madeleinee
13:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl